Διαγωνισμός «Ένα μοναδικό ποδήλατο…αγώνων ζωής»

Διαγωνισμός

 Ο διαγωνισμός «Ένα μοναδικό ποδήλατο…αγώνων ζωής» ολοκληρώθηκε με την κλήρωση που πραγματοποι΄ήθηκε την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 και ώρα 09:30 παρουσία συμβολαιογράφου. Οι τυχεροί που κερδίζουν 4 ποδήλατα Mountain Bike 28" GRAND CANYON COMFORT είναι:


ΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

          ΝΙΑΡΧΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

           

          ΚΑΚΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

          ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


Με τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό, δηλώνετε υπεύθυνα ότι αποδέχεστε όλους τους όρους του Διαγωνισμού.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Διαγωνισμός: Ένα μοναδικό ποδήλατο…αγώνων ζωής»

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εταιρεία «SANOFI – AVENTIS A.E.B.E.» (καλούμενη στο εξής «η Διοργανώτρια» , που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 348A, ΤΚ 17674 με ΑΦΜ 094076485 που εκδόθηκε από την Δ.Ο.Υ. Πειραιώς σε συνεργασία με την εταιρεία «Publicom Communications LTD» με ΑΦΜ 095526437 που εκδόθηκε από την Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου (Φορολογική Έδρα Κηφισιάς 10-12,15125) που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ξενίας αρ. 5 και Χαριλάου Τρικούπη, ΤΚ 14562 (καλούμενη στο εξής «ο Συνεργάτης »), διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό, ο οποίος θα λάβει χώρα σε διαδικτυακή μορφή με τίτλο «Διαγωνισμός: Ένα μοναδικό ποδήλατο…αγώνων ζωής» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και θα βρίσκονται διαρκώς ενημερωμένοι στη διάρκεια του Διαγωνισμού στο διαδικτυακό τόπο https://www.sanofi.gr/ (εφεξής ο «Ιστότοπος»). Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από 03/04/2019 08:00:00 μέχρι και την 25/05/2019 και 23:59:59 («Περίοδος του Διαγωνισμού»). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής της στην Ιστοσελίδα. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας και του Συνεργάτη, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής Διαγωνισμού, καθώς και των όρων χρήσης του Ιστότοπου, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή και τη διενέργεια του Διαγωνισμού.

Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. Η Διοργανώτρια και ο Συνεργάτης βεβαιώνουν ότι για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος (από τον Συνεργάτη ή από κάποιον τρίτο), ούτε θα υπάρξει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες για οποιονδήποτε λόγο.

Η συμμετοχή ωστόσο στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα της Sanofi. Ο τρόπος με τον οποίο θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι είναι στην ευχέρεια της Διοργανώτριας.

Η Διοργανώτρια θα ελέγχει τις συμμετοχές και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό όσες κατά την κρίση της συμμετοχές περιλαμβάνουν σχόλια που δεν σχετίζονται με τον Διαγωνισμό ή θεωρούνται άσεμνες ή προσβλητικές.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

O ενδιαφερόμενος (ο «Συμμετέχων») για να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό θα πρέπει:

α) Να μπει μέσω ηλεκτρονικού μέσου στην ιστοσελίδα της Sanofi και

β) να διαβάσει τους όρους συμμετοχής και να δηλώσει συμμετοχή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο μήνυμα θα πρέπει να συμπληρώσει υποχρεωτικά τα ακόλουθα έγκυρα προσωπικά στοιχεία:

 • Όνομα & Επώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας

Με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, ο Συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στον Ιστότοπο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Εν συνεχεία τα στοιχεία των συμμετεχόντων τα συλλέγει η Διοργανώτρια μέσω της φόρμας συμμετοχής και την ημέρα της κλήρωσης θα ενημερώσει τον Συνεργάτη.

Κάθε Συμμετέχων που εμφανίζεται με το ίδιο e-mail ή/και αριθμό τηλεφώνου μπορεί να συμμετάσχει με μία μοναδική συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 2 των παρόντων όρων, για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Ως «Έγκυρη Συμμετοχή», νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω στον παρόντα όρο 3. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, και (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου.

4. ΔΩΡΑ

Τα δώρα της ενέργειας (περαιτέρω τα «Δώρα») είναι για τους νικητές, 4 ποδήλατα που θα επιλέξει και θα αγοράσει ο συνεργάτης εκ μέρους της διοργανώτριας.

Τα Δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε και αντικαθίστανται με άλλα ίσης αξίας αντικείμενα.

Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με οποιαδήποτε φορολογική ή άλλη επιβάρυνση τυχόν προκύψει, εξ αιτίας ή επ’ ευκαιρία της μεταβίβασης και παράδοσης του Δώρου στον νικητή, η οποία και θα βαρύνει τον τελευταίο.

5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΟΣ

Για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού θα γίνει ηλεκτρονική κλήρωση στις 30/05/2019 στις 09:30:00 (εφεξής η «Κλήρωση»), στα γραφεία του Συνεργάτη στην Κηφισιά, οδός Ξενίας αρ. 5 και Χαριλάου Τρικούπη, στην οποία θα λάβουν μέρος όλες οι Έγκυρες Συμμετοχές. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από εκπρόσωπο της Διοργανώτριας ή έπειτα από γραπτή έγκριση της τελευταίας από εκπρόσωπο του Συνεργάτη. Αφότου η Διοργανώτρια παράσχει τα στοιχεία των συμμετεχόντων που θα έχει συλλέξει μέσω της ιστοσελίδας της στον Συνεργάτη τότε θα μπορεί να ξεκινήσει η Κλήρωση.

Η εν λόγω κλήρωση θα αναδείξει 4 νικητές (εφεξής οι «Νικητές») και 4 επιλαχόντες (εφεξής οι «Επιλαχόντες») με τεχνικά μέσα που θα παρασχεθούν από τη Διοργανώτρια και που εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής.

Τα ονόματα των Νικητών, θα δημοσιευθούν αμέσως μετά την κλήρωση σε σχετική ανάρτηση του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

Οι Νικητές θα ειδοποιηθούν εντός πέντε (5) ημερών από την Κλήρωση για τις λεπτομέρειες παραλαβής του Δώρου, μέσω προσωπικού μηνύματος / email ή τηλεφωνήματος από την Διοργανώτρια με το οποίο και θα κληθούν να δηλώσουν ότι αποδέχονται το Δώρο και να χορηγήσουν στη Διοργανώτρια τα εξής Προσωπικά τους Στοιχεία (εφεξής τα «Στοιχεία Επικοινωνίας των Νικητών»):

 • Όνομα και επώνυμο, όπως αναγράφονται στην Αστυνομική τους Ταυτότητα
 • Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Διεύθυνση, ΤΚ
 • Τηλέφωνο
 • Ηλικία

Εάν κάποιος από τους Νικητές, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση, αρνηθεί το Δώρο ή δεν απαντήσει στην ειδοποίηση email / τηλέφωνο ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του Δώρου για οποιοδήποτε λόγο ή εάν η επικοινωνία μαζί του δεν καταστεί εφικτή για οποιονδήποτε λόγο, τότε στη θέση του Νικητή, υπεισέρχεται ο πρώτος κατά σειρά Επιλαχών και η Διοργανώτρια και η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον συγκεκριμένο Νικητή και ο Νικητής δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο Δώρο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.

Στην περίπτωση που στη θέση κάποιου Νικητή υπεισέλθει ο πρώτος κατά σειρά Επιλαχών, ο Επιλαχών θα ειδοποιηθεί για τις λεπτομέρειες παραλαβής του Δώρου εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία υπεισήλθε στη θέση του Νικητή μέσω προσωπικού μηνύματος / email ή τηλεφωνήματος από τη Διοργανώτρια με το οποίο και θα κληθεί να δηλώσει ότι αποδέχεται το Δώρο και να χορηγήσει στη Διοργανώτρια τα εξής προσωπικά του στοιχεία (εφεξής τα «Στοιχεία Επικοινωνίας του Επιλαχόντα»):

 • Όνομα και επώνυμο, όπως αναγράφονται στην Αστυνομική του Ταυτότητα
 • Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Διεύθυνση, ΤΚ
 • Τηλέφωνο
 • Ηλικία

Εάν ο πρώτος κατά σειρά Επιλαχών, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση, αρνηθεί το Δώρο ή δεν απαντήσει στην ειδοποίηση μέσω email / τηλέφωνο ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του Δώρου για οποιοδήποτε λόγο ή εάν η επικοινωνία μαζί του δεν καταστεί εφικτή για οποιονδήποτε λόγο, τότε στη θέση του Επιλαχόντα, υπεισέρχεται ο επόμενος κατά σειρά Επιλαχών και η Διοργανώτρια και η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον πρώτο κατά σειρά Επιλαχόντα και ο Επιλαχών δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο Δώρο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.

Στην περίπτωση που στη θέση του πρώτου κατά σειρά Επιλαχόντα υπεισέλθει ο επόμενος κατά σειρά Επιλαχών, ο Επιλαχών θα ειδοποιηθεί για τις λεπτομέρειες παραλαβής του Δώρου εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία υπεισήλθε στη θέση του πρώτου κατά σειρά Επιλαχόντα μέσω προσωπικού μηνύματος / email ή τηλεφωνήματος από τη Διοργανώτρια με το οποίο και θα κληθεί να δηλώσει ότι αποδέχεται το Δώρο και να χορηγήσει στη Διοργανώτρια τα εξής προσωπικά του στοιχεία (εφεξής τα «Στοιχεία Επικοινωνίας του Επιλαχόντα»):

 • Όνομα και επώνυμο, όπως αναγράφονται στην Αστυνομική του Ταυτότητα
 • Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Διεύθυνση, ΤΚ
 • Τηλέφωνο
 • Ηλικία

Σε περίπτωση που, αφού έχει ακολουθηθεί η ως άνω διαδικασία, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα προαναφερθέντα παράδοση και παραλαβή του Δώρου ούτε στους Επιλαχόντες, τότε η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της τα εν λόγω Δώρα.

Η Διοργανώτρια και ο Συνεργάτης δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών ή των Επιλαχόντων που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτόν, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω προσωπικού μηνύματος στον Ιστότοπο.

Μετά την απονομή των Δώρων στους νικητές, η Διοργανώτρια και ο Συνεργάτης δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, συμπεριλαμβανομένης θετικής ή αποθετικής ζημίας, που πιθανόν να προκύψει σε βάρος των Νικητών ή των Επιλαχόντων Νικητών ή σε βάρος κάποιου τρίτου από οποιαδήποτε εν γένει αιτία στα πλαίσια του Διαγωνισμού ή εξ' αφορμής της απονομής ή/και της χρήσης του απονεμηθέντος Δώρου. Η Διοργανώτρια και ο Συνεργάτης δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα του Δώρου για το οποίο ο εκάστοτε νικητής θα πρέπει να απευθυνθεί στην κατασκευάστρια εταιρεία.

Η Διοργανώτρια και ο Συνεργάτης ενημερώνουν ότι για λόγους διαδικαστικούς που σχετίζονται με τη φύση του Δώρου, η απόδοσή του ενδέχεται να λάβει χώρα σε μεταγενέστερο της κλήρωσης χρόνο που ενδέχεται να ανέλθει σε άνω των δύο μηνών από τον χρόνο των κληρώσεων. Οι Νικητές ή οι Επιλαχόντες αντίστοιχα, για την παραλαβή του Δώρου, πρέπει να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο δημόσιας αρχής, που να αποδεικνύει ότι το όνομα και το επώνυμο που δήλωσαν κατά την ειδοποίηση στους Νικητές ή στους Επιλαχόντες αντίστοιχα είναι αληθή και ακριβή.

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και του Συνεργάτη παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια και ο Συνεργάτης δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και δη έναντι των Νικητών ή/και των Επιλαχόντων.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. Για τη δημοσίευση φωτογραφικού υλικού θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ρητή έγγραφη συγκατάθεση του εκάστοτε νικητή.

6. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα:

i. να αναστείλει προσωρινά ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου της ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας, που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής του ή για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο με σχετική ανακοίνωση στον Ιστόστοπο. Ως σημαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση παρεμπόδισης του Διαγωνισμού λόγω υπαιτιότητας τρίτων,

ii. να τροποποιήσει μονομερώς τους παρόντες Όρους Συμμετοχής Διαγωνισμού, με τον ίδιο ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει το προσφερόμενο Δώρο με άλλο ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής με ανακοίνωση στον Ιστόστοπο.

7. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Κανένας Συμμετέχων δεν έχει, ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας, ιδίως αναφορικά με τον Διαγωνισμό, η δε αποδοχή των παρόντων όρων του συνεπάγεται την παραίτηση του Συμμετέχοντος από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών.

Το περιεχόμενο, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία του Ιστοτόπου, ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία της Διοργανώτριας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου, και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλο ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή του εκάστοτε δικαιούχου.

Οποιοδήποτε περιεχόμενο του Ιστοτόπου (πχ. κείμενα, εικόνες, γραφικά κλπ.) απαγορεύεται να αναπαράγεται και να αναδημοσιεύεται ολικώς ή μερικώς.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στα πλαίσια του Διαγωνισμού τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, θα τα συλλέγει, και θα τα επεξεργάζεται ο Συνεργάτης για λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρείας, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση θα ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων-ΓΚΠΔ) και σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις οδηγίες που εκδίδονται από την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον νόμο ή νόμους που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ , καθώς και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Διοργανώτριας, η οποία είναι προσβάσιμη εδώ. Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων θα διενεργηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της προσήκουσας διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της δια του Διαγωνισμού.

Κάθε Συμμετέχων παρέχει αποκλειστικά και μόνο στη Διοργανώτρια Εταιρεία, ως «Υπεύθυνη Επεξεργασίας» κατά τους όρους του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων-GDPR, τη συγκατάθεσή του να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζεται, κατά την κρίση της και σύμφωνα πάντα με τον ΓΚΠΔ, τα Προσωπικά του Δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τον ανωτέρω σκοπό (συμμετοχή στον Διαγωνισμό - απονομή Δώρου). H Διοργανώτρια έχει θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα Προσωπικά Δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρούνται ασφαλή. Η Διοργανώτρια θα διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα των Συμμετεχόντων για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού (1 έτος) και, σε κάθε περίπτωση, για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εργαζομένων ή/και συνεργατών της Διοργανώτριας που ενδέχεται να εμπλακούν στη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και στην ανάδειξη του Νικητή του Διαγωνισμού και στην απόδοση Δώρου σε αυτόν. Όλοι αυτοί οι αποδέκτες θα έχουν πρόσβαση μόνο σε όσα από τα Προσωπικά Δεδομένα των Συμμετεχόντων που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων και των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει απέναντι στη Διοργανώτρια αναφορικά με τη διεξαγωγή /ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.

Οι Συμμετέχοντες διατηρούν πάντοτε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών τους Δεδομένων καθώς και δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής τους για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων, ωστόσο ο Συμμετέχων κατανοεί ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης της/του μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία της Διοργανώτριας και του Συνεργάτη να εκτελέσουν τις δεσμεύσεις τους υπό τους παρόντες όρους και ότι η συμμετοχή της/του στον Διαγωνισμό θα καταστεί μη αποδεκτή. Επιπλέον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου έχουν το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών τους Δεδομένων, διαγραφής των Προσωπικών τους Δεδομένων που τηρούνται στο αρχείο της Διοργανώτριας, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων τους, τα οποία μπορούν να ασκήσουν αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην Διοργανώτρια στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr.greece@sanofi.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση SANOFI-AVENTIS A.E.B.E., Λεωφ. Συγγρού 348, Κτίριο Α, Καλλιθέα Αττικής, 176 74, ή τηλεφωνικά στον αριθμό 210-9001600. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την Πολιτική Ιδιωτικότητας της Sanofi εδώ

9. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ

Η Διοργανώτρια ή/και ο Συνεργάτης δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια ή/και ο Συνεργάτης δεν φέρουν καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με το Δώρο. Επίσης, η Διοργανώτρια ή/και ο Συνεργάτης δεν φέρουν καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, ή άλλης διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.

Η Διοργανώτρια ή/και ο Συνεργάτης δεν φέρουν καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτόν σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Η Διοργανώτρια ή/και ο Συνεργάτης δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, και δη ο Νικητής και ο Επιλαχών, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής του Δώρου.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια ή/και ο Συνεργάτης δεν ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη δεδομένων από τα τεχνικά συστήματα της όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας ή και του Συνεργάτη για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

Η Διοργανώτρια ή/και ο Συνεργάτης δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των προσωπικών μηνυμάτων / ειδοποιήσεων β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον Ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

Η Διοργανώτρια ή/και ο Συνεργάτης δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των συνδέσμων του Ιστοτόπου και ο κάθε επισκέπτης του Ιστοτόπου αποδέχεται εκ των προτέρων τον αποκλεισμό της σχετικής ευθύνης τους από τη χρήση αυτών των συνδέσμων και των περιεχομένων τους.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και του Συνεργάτη περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων. Επιπλέον, η Διοργανώτρια ή/και ο Συνεργάτης δεν φέρουν καμία ευθύνη, παντός είδους, προς τους Νικητές, ή τους Επιλαχόντες, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, καθώς και για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της απονομής του Δώρου κατά τους παρόντες όρους, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας ή και της Εταιρείας παύει να υφίσταται.

Σε καμία περίπτωση η Διοργανώτρια ή/και ο Συνεργάτης και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν ευθύνονται για:

i. οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο συμμετέχων στον διαγωνισμό από τις επιλογές και το περιεχόμενο του Ιστοτόπου τον οποίο επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ο επισκέπτης της Εφαρμογής ή/και του Ιστοτόπου αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

ii. για τυχόν ζημίες οποιασδήποτε φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του Συμμετέχοντος δημοσίευση Προσωπικών Δεδομένων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών.

iii. για τυχόν ζημίες οποιασδήποτε φύσεως, προερχόμενες εκ του γεγονότος ότι οι πληροφορίες στον Ιστότοπο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση.

iv. ότι ο δικτυακός τόπος του Ιστότοπου του θα είναι ελεύθερος από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη. Ο κάθε χρήστης/μέλος/Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευμένου ιού.

v. για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Ιστοτόπου.

Εκ του περισσού επισημαίνεται ότι ουδεμία σχετική με τη διενέργεια και ολοκλήρωση του παρόντος Διαγωνισμού ευθύνη βαρύνει την εταιρεία με την επωνυμία «SANOFI – AVENTIS A.E.B.E.».

10. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

Κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

Κάθε Συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο όσων υποβάλει ή διανέμει μέσω του Ιστοτόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή /και η Διοργανώτρια ή οι συνεργάτες τους, οι εργαζόμενοί τους οι διευθυντές, οι μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ. άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του Ιστοτόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Ιστότοπο από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον Συμμετέχοντα ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Όλες οι καταχωρήσεις των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό οφείλουν να μην είναι απρεπείς και άσεμνες, οφείλουν να μην προσβάλλουν την προσωπικότητα ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και γενικά να είναι σύμφωνες με τον νόμο και τα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ως άνω όρου η Εταιρεία ή/και η Διοργανώτρια δικαιούται να αποκλείσει άμεσα τον παραβάτη και να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια.

Για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) ή ηθική βλάβη προκληθεί δια του Ιστοτόπου, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο Συμμετέχων στον Διαγωνισμό από την συμμετοχή του οποίου προκλήθηκε η ζημία ή η ηθική βλάβη.

Κάθε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, και σε περίπτωση που παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής Διαγωνισμού, το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Ιστοτόπου ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα της Εταιρείας, της Διοργανώτριας ή τρίτου ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιέχει δόλο όσον αφορά στη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, δύναται να αποβληθεί άμεσα από αυτόν από την Εταιρεία ή/και την Διοργανώτρια, η οποία δικαιούται να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια καθώς και να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η Εταιρεία ή /και η Διοργανώτρια θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη των Νικητών ή/και των Επιλαχόντων (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί Νικητής ή Επιλαχών). Σε περίπτωση δε που έχει παραδοθεί στους Νικητές ή τους Επιλαχόντες το Δώρο, η Διοργανώτρια ή/και ο Συνεργάτης θα δικαιούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοση αυτού να ζητήσει την επιστροφή του Δώρου από τους Νικητές ή τους Επιλαχόντες αντίστοιχα στην άριστη κατάσταση που του παραδόθηκε με έξοδα του ιδίου εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίησή του.

Η Διοργανώτρια ή/και ο Συνεργάτης διατηρούν το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούνται) να αποκλείσουν από τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση κανενός, πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους παρόντες Όρους του παρόντος κειμένου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή και χρήση εικόνων άλλων προσώπων χωρίς τη συναίνεσή τους, παραποίηση και επεξεργασία φωτογραφιών άλλων προσώπων χωρίς τη συναίνεση των απεικονιζόμενων και ούτω καθεξής.

Η Διοργανώτρια ή/και ο Συνεργάτης διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού και εν γένει ο Διαγωνισμός διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς την ελληνική και την κοινοτική νομοθεσία παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους ή τον Διαγωνισμό υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.

Κάθε Συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση του Ιστοτόπου και των υπηρεσιών αυτών, καθώς και την εγγραφή του σε αυτόν. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου των.

Ο Συμμετέχων οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο του Ιστότοπου για ενδεχόμενες μεταγενέστερες αλλαγές στους όρους χρήσης. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη/Συμμετέχοντα αποδοχή των όρων αυτών.

Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον Ιστότοπο https://www.sanofi.gr.

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της πλοήγησής σας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση τους 

Επιβεβαιώνω