Ημερομηνία ισχύος: 25 Μαΐου, 2018

Η Δέσμευσή μας

Η SANOFI κατανοεί πλήρως τη σημασία της διαφύλαξης της ιδιωτικότητάς σας και της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων στην ψηφιακή εποχή και δεσμεύεται να διασφαλίζει πάντοτε επαρκές επίπεδο προστασίας για όλα τα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται. 

Τι περιλαμβάνει αυτό το έγγραφο

Η παρούσα Γενική Πολιτική Ιδιωτικότητας («Πολιτική») περιγράφει τις γενικές πρακτικές της Sanofi, με τις οποίες διασφαλίζεται επαρκής προστασία των προσωπικών δεδομένων, ήτοι καθεμίας πληροφορίας που σχετίζεται με φυσικό πρόσωπο το οποίο είτε προσδιορίζεται από αυτές είτε δύναται να προσδιοριστεί, σχετικά με όλες τις επιχειρηματικές και άλλες δραστηριότητες της εταιρείας («Προσωπικά Δεδομένα»).

Σκοπός αυτής της Πολιτικής είναι να σας καταστήσει κατανοητά τα εξής:

ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ: δηλαδή για ποιους σκοπούς η Sanofi επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας

ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ: δηλαδή σε ποιες νόμιμες βάσεις στηρίζεται η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από τη Sanofi

ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ: δηλαδή από ποιες πηγές η Sanofi μπορεί να συλλέγει τα Προσωπικά Δεδομένα σας

ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: δηλαδή σε ποια πρόσωπα μπορεί η Sanofi να κοινοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας

ΤΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ: δηλαδή το πού η Sanofi και τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα δύνανται να επεξεργαστούν τα Προσωπικά Δεδομένα σας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: τι κάνει η Sanofi για να προστατεύσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: η προσέγγιση της Sanofi αναφορικά με τον χρόνο τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων σας

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ: Ποια είναι τα δικαιώματά σας και με ποιον τρόπο μπορείτε να τα εξασκήσετε

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: πού και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση
 

Ποιες επεξεργασίες Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει αυτή η Πολιτική;

Αυτή η Πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που διενεργεί η Sanofi σε σχέση με τα πρόσωπα με των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα έρχεται σε επαφή κατά τις επιχειρηματικές και άλλες δραστηριότητές της.

Σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχετε τη συναίνεσή σας και μέσω ειδικών εντύπων ενημέρωσης ή/και συναίνεσης («Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»), τα οποία θα σας κοινοποιούνται σε σχέση με ειδικές περιπτώσεις όπου η Sanofi θα δύναται να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Αυτές οι Δηλώσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα περιγράφουν με περισσότερες λεπτομέρειες το πώς θα πραγματοποιηθεί η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας σε σχέση με την εν λόγω επεξεργασία. 

Ο ρόλος της Sanofi

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ο όρος «Sanofi» θα αναφέρεται στη Sanofi (Sanofi, 54 rue La Boétie – 75008 Paris France, Tel : +33 1 5377 4747) και σε όλες τις εταιρείες του ομίλου.

Καθεμία Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα διευκρινίζει ποια εταιρεία του ομίλου Sanofi επεξεργάζεται τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς επεξεργασίας, καθώς επίσης και τα μέσα που χρησιμοποιεί για την επεξεργασία αυτή.

Ισχύς και τροποποιήσεις της Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική μπορεί να τροποποιείται από τη Sanofi από καιρού εις καιρό και συγκεκριμένα προκειμένου να προσαρμόζονται οι όροι της στις εξελίξεις και αλλαγές στην εφαρμοστέα νομοθεσία ή/και τις πρακτικές της Sanofi. Οι τροποποιήσεις θα είναι διαθέσιμες στη σελίδα αυτή και σας καλούμε να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Σκοποί Επεξεργασίας

Η Sanofi πάντοτε θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας για σκοπούς οι οποίοι είναι νόμιμοι και καθορίζονται ρητά.

Η Sanofi συλλέγει τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, της προώθησης και των πωλήσεων, για να ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας, για να παρακολουθεί τις επαφές και συναντήσεις μας, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις που επικοινωνείτε μαζί μας για πληροφορίες και υποστήριξη.
 • Για να συμμορφώνεται με υποχρεώσεις που υπέχει και που απορρέουν από το νόμο ή/και άλλες κανονιστικές διατάξεις, για να παρακολουθεί την ασφάλεια, να διαχειρίζεται ανεπιθύμητες ενέργειες, να διενεργεί προληπτικές ενέργειες και επιθεωρήσεις, να συμμορφώνεται με διοικητικές υποχρεώσεις, καταχωρήσεις, δηλώσεις ή ελέγχους.
 • Να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης ασθενών, υποστηρικτικές υπηρεσίες υγείας, πληροφορίες συμμετοχής ασθενών και συνταγογράφησης, να διαχειρίζεται απαιτήσεις και αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων και ασφαλιστικών απαιτήσεων.
 • Να διεξάγει έρευνα και ανάπτυξη, κλινικές μελέτες, μητρώα και δοκιμές, να διαχειρίζεται και να επικυρώνει την προσέλκυση και συμμετοχή ατόμων σε μελέτες, δοκιμές και άλλες διεργασίες, να αναλύει δημογραφικά δεδομένα, να προσφέρει ειδικά προγράμματα, δραστηριότητες, δοκιμές, εκδηλώσεις ή προωθήσεις μέσω των υπηρεσιών μας, να διεξάγει μελέτες αγοράς ή καταναλωτικής συμπεριφοράς.
 • Να σας παρέχει πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες, εφαρμογές και πλατφόρμες, να διαχειρίζεται τους ηλεκτρονικούς σας λογαριασμούς.
 • Να μας επιτρέπει να σας ταυτοποιούμε και να επικυρώνουμε την ταυτότητά σας, να προσφέρουμε ή να βεβαιώνουμε τα διαπιστευτήριά σας συμπεριλαμβανομένου μέσω κωδικών, hints κωδικών, πληροφοριών και ερωτήσεων ασφαλείας, το νομίμως εκδοθέν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, την επαγγελματική σας ταυτότητα και στοιχεία, εφόσον είστε επαγγελματίας υγείας, τα στοιχεία διπλώματος οδήγησης και τα δεδομένα του διαβατηρίου σας.
 • Να βελτιώνουμε και να αναπτύσσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να ταυτοποιούμε τάσεις χρήσης και να αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να κατανοούμε πώς εσείς και η συσκευή σας αλληλεπιδρούν με τις υπηρεσίες μας, να παρακολουθούμε και να ανταποκρινόμαστε σε ζητήματα ασφαλείας, να προσδιορίζουμε την αποδοτικότητα των προωθητικών μας ενεργειών, να διεξάγουμε έρευνες.
 • Να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας, να είμαστε σίγουροι ότι οι υπηρεσίες μας παρουσιάζονται με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί καλύτερα, να κατανοούμε τα επαγγελματικά και προσωπικά ενδιαφέροντά σας σε σχέση με το περιεχόμενο, τα προϊόντα και υπηρεσίες ή άλλο περιεχόμενο και να προσαρμόζουμε το περιεχόμενό μας σύμφωνα με τις ανάγκες και προτιμήσεις σας, να σας παρουσιάζουμε προϊόντα και προσφορές εξειδικευμένες για εσάς.
 • Να μας επιτρέπετε να επικοινωνούμε μαζί σας, να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα ή ερωτήματά σας, να παρέχουμε υποστήριξη για προϊόντα και υπηρεσίες, να σας παρέχουμε σημαντικές πληροφορίες, διοικητικές πληροφορίες, να αποστέλλουμε απαιτούμενες γνωστοποιήσεις , προωθητικό υλικό, να σας αποστέλλουμε νέα και πληροφορίες σε σχέση με τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες μας, τα διακριτικά μας γνωρίσματα, τις διεργασίες μας, να διοργανώνουμε και να διαχειριζόμαστε επαγγελματικές εκδηλώσεις και συνέδρια, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σας σε τέτοιες εκδηλώσεις.
 • Να επεξεργαζόμαστε πληρωμές που απαιτούνται σε ειδικές περιπτώσεις, να πιστοποιούμε τα οικονομικά σας στοιχεία, να διευκολύνουμε περαιτέρω πληρωμές.
 • Να παρέχουμε δωρεές και χορηγίες.
 • Να απαντούμε σε νομικά αιτήματα από διοικητικές ή δικαστικές αρχές, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, να συμμορφωνόμαστε με κλητεύσεις, απαιτούμενες καταθέσεις και καταχωρήσεις ή νομικές διαδικασίες εν γένει.
 • Να προασπιζόμαστε τα δικαιώματα και έννομα συμφέροντά μας, να προστατεύουμε την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της Sanofi, να διεξάγουμε εσωτερικούς ελέγχους, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και ελέγχους των συστημάτων και άλλων τομέων της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, να διαχειριζόμαστε την επιχειρηματική διοίκηση (οικονομικά και λογιστικά, παρακολούθηση και πρόληψη απάτης), να διατηρούμε την ασφάλεια των υπηρεσιών και διεργασιών μας, να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας, την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια ή την περιουσία, να είμαστε σε θέση να επιδιώκουμε κάθε δυνατή επανόρθωση και αποκατάσταση ή περιορισμό της ζημίας που τυχόν υφιστάμεθα, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, να προστατευόμαστε έναντι πιθανών δόλιων ενεργειών.

Με ποιες νομικές βάσεις

Η Sanofi πάντοτε θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας με νόμιμο τρόπο.

Ανάλογα με την επεξεργασία, η Sanofi θα επεξεργάζεται γενικά τα Προσωπικά Δεδομένα σας βασιζόμενη σε κάποια από τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας:

 

 • Την προηγούμενη συναίνεσή σας: όπου έχετε παράσχει την ξεκάθαρη συναίνεσή σας στη Sanofi, για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Στην πράξη, αυτό γενικά θα σημαίνει ότι η Sanofi θα σας ζητήσει να υπογράψετε ένα έγγραφο ή να συμπληρώσετε μία διαδικτυακή φόρμα τύπου “opt-in” ή να ακολουθήσετε κάθε σχετική διαδικασία που θα σας ενημερώνει πλήρως για την επεξεργασία και στη συνέχεια θα μπορείτε είτε να αποδεχθείτε είτε να αρνηθείτε την εν λόγω επεξεργασία.
 • Μία συμβατική σχέση μεταξύ υμών και της Sanofi: στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι γενικώς απαραίτητη για την εκτέλεση ή την εκπλήρωση της σύμβασης. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν επιθυμείτε η Sanofi να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε αυτό το πλαίσιο, τότε η Sanofi θα δύναται ή θα υποχρεούται να αρνηθεί να συμβληθεί μαζί σας ή δεν θα είναι σε θέση να παρέχει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που καλύπτονται από τη σύμβαση αυτή.
 • Υποχρεώσεις εκ του νόμου, αναφορικά με τις δραστηριότητες της Sanofi: για παράδειγμα, η Sanofi απαιτείται να διεξάγει διαδικασίες φαρμακοεπαγρύπνισης, προκειμένου να συγκεντρώνει και να καταγράφει ανεπιθύμητες ενέργειες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά, διαδικασία η οποία συνεπάγεται τη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.
 • Τα «έννομα συμφέροντα» της Sanofi, υπό την έννοια της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, η Sanofi θα λάβει υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα και συμφέροντά σας, προκειμένου να καθορίσει εάν η επεξεργασία είναι θεμιτή και νόμιμη.

Η Sanofi ενδέχεται κατά περίπτωση να βασίζεται και σε άλλες νομικές βάσεις, όπως η προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων, σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως κάθε φορά θα εκτίθεται στην σχετική Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ποιες είναι οι πηγές από τις οποίες προέρχονται τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Η Sanofi πάντοτε θα συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα από έμπιστες πηγές.

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορεί να προέρχονται από διάφορες πηγές:

Δεδομένα που εσείς επικοινωνείτε σε εμάς με διάφορους τρόπους και μέσα, μέσω καταχωρήσεων, εφαρμογών, ερευνών ή με τις άμεσες ή έμμεσες αλληλεπιδράσεις σας με τη Sanofi. Για παράδειγμα, τα δεδομένα που παρέχετε προκειμένου να εγγραφείτε για επιστημονικές εκδηλώσεις των οποίων χορηγός είναι η Sanofi, να υποβάλετε μία διαδικτυακή αίτηση, να μας στείλετε ένα αίτημα παροχής πληροφοριών κλπ.

Δεδομένα τα οποία συλλέγουμε με αυτόματο τρόπο, όπως για παράδειγμα όταν ακολουθούμε τη διάδρασή σας με τους διαδικτυακούς μας τόπους, πλατφόρμες, εφαρμογές και υπηρεσίες, μέσω συγκεκριμένων τεχνολογιών, όπως τα cookies.

Δεδομένα που συλλέγουμε σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία από δημόσια προσβάσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων και δεδομένων σας που είναι δημοσιευμένα από εσάς καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Δεδομένα τα οποία λαμβάνουμε με νόμιμο τρόπο από τρίτα μέρη, για παράδειγμα, όταν χρειάζεται να επιβεβαιώσουμε στοιχεία επικοινωνίας ή οικονομικά στοιχεία ή να εξακριβώσουμε τη νόμιμη άδεια επαγγελματιών υγείας. Στην περίπτωση αυτή, γενικώς λαμβάνουμε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα από τρίτα μέρη που είναι εξουσιοδοτημένα και έχουν το δικαίωμα προς τούτο στο πλαίσιο των δικών τους πολιτικών ιδιωτικότητας και προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο. Όπως ισχύει στη νομοθεσία, θα σας ενημερώσουμε στη σχετική Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την ταυτότητα αυτών των τρίτων μερών και θα σας καλέσουμε να ανατρέξετε στις πολιτικές ιδιωτικότητας και προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αυτών, προκειμένου να αναζητήσετε την προέλευση αυτών των Προσωπικών Δεδομένων και τις περιστάσεις υπό τις οποίες αυτά συλλέγονται.

Προσωπικά Δεδομένα Παιδιών

Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανό να συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν ανηλίκους με τη συναίνεση των γονέων ή των νομίμων κηδεμόνων τους για την παροχή των υπηρεσιών μας όπως κλινικών ενεργειών για προγράμματα υποστήριξης ασθενών, δεν επιδιώκουμε εν γνώσει μας να λαμβάνουμε Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκων ή να διαθέτουμε προϊόντα σε ανήλικους. Σε περίπτωση που γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας λάβει γνώση ότι το παιδί του ή της μας παρείχε προσωπικές πληροφορίες, αυτός η αυτή θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας όπως περιγράφεται παρακάτω στον τίτλο «Επικοινωνήστε μαζί μας». Θα προβούμε σε ενέργειες ώστε να διαγράψουμε τέτοιες πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις της νομοθεσίας. 

Ποιος έχει πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα

Η Sanofi θα κοινοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, η Sanofi πιθανόν να χρειαστεί να μοιραστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τα ακόλουθα εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη:

 

 • Θυγατρικές εταιρείες του ομίλου Sanofi ανά τον κόσμο
 • Τους συνεργάτες μας (επαγγελματίες υγείας και οργανισμούς, διανομείς, άλλα μέλη του τομέα των υπηρεσιών υγείας και της φαρμακευτικής βιομηχανίας)
 • Επιλεγμένοι προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών ή πωλητές που ενεργούν υπό τις οδηγίες μας για τη φιλοξενία ιστοσελίδων, ανάλυση δεδομένων, επεξεργασία πληρωμών, εκπλήρωση παραγγελιών, πληροφορικής και παροχή σχετικών υπηρεσιών υποδομής, εξυπηρέτηση πελατών, παράδοση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παροχή υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου (audit) κλπ.
 • Δικαστικές ή διοικητικές αρχές, όπως απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης πιθανώς και της νομοθεσίας που ισχύει εκτός της χώρας όπου κατοικείτε
 • Πιθανά αποκτώντα μέρη και άλλοι εμπλεκόμενοι σε περίπτωση συγχώνευσης, διαδικασιών νομικής αναδιάρθρωσης όπως εξαγορά, κοινοπραξία, εκχώρηση, spin-off ή απόσχιση κλάδου
 • Χορηγοί κληρώσεων, διαγωνισμών ή παρόμοιων προωθητικών ενεργειών

H Sanofi ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας και με άλλα τρίτα μέρη, περίπτωση στην οποία θα ενημερωθείτε προσηκόντως στη σχετική Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, η Sanofi θα απαιτεί από τέτοια τρίτα μέρη:

 • Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις αρχές αυτής της Πολιτικής.
 • Θα επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.
 • Θα εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας σχεδιασμένα να προστατεύουν την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Πού θα διαβιβάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα

Η Sanofi διαβεβαιώνει ότι διαβιβάσεις των Προσωπικών Δεδομένων σας εκτός ΕΕ είναι εξασφαλισμένες.

Η Sanofi είναι ένας πολυεθνικός οργανισμός με θυγατρικές, συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Για τον λόγο αυτό, η Sanofi ενδέχεται να χρειάζεται να διαβιβάσει (μέσω πρόσβασης, οπτικοποίησης, αποθήκευσης κλπ.) τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε άλλες δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων κρατών τόσο εντός όσο και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δηλαδή και σε χώρες οι οποίες θεωρούνται ότι δεν παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, όπως η χώρα στην οποία βρίσκεστε.

Μέτρα ασφαλείας για υπερεθνικές διαβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων

Στις περιπτώσεις που η Sanofi  χρειάζεται να διαβιβάσει Προσωπικά Δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διασφαλίζει ότι επαρκή μέτρα ασφαλείας, όπως απαιτούνται από την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα εφαρμόζονται (συμπεριλαμβανομένων ειδικώς των Συμβατικών Ρητρών που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου αυτές τυγχάνουν εφαρμογής).

Σχετικά με αυτό και συγκεκριμένα για διαβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων εντός του ομίλου που πραγματοποιούνται για λόγους διεξαγωγής κλινικών μελετών και για τις διαδικασίες φαρμακοεπαγρύπνησης, η Sanofi έχει θεσπίσει και εφαρμόζει «Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες», οι οποίοι έχουν επικυρωθεί από τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε.

Πόσο ασφαλή

Η Sanofi θα εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Έχουμε θεσπίσει και εφαρμόζουμε μια πληθώρα τεχνολογικών και οργανωτικών διαδικασιών και μέτρων για να διασφαλίζουμε την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση και κοινοποίηση. Τα μέτρα αυτά θα λαμβάνουν υπόψη τη στάθμη της τεχνικής, τα κόστη εφαρμογής και τη φύση, τον σκοπό, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, όπως επίσης και τον κίνδυνο μεταβλητής πιθανότητας και της σοβαρότητας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων.

Για παράδειγμα, αποθηκεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε διακομιστές που διαθέτουν διαφόρων ειδών τεχνικά και φυσικά σημεία ελέγχου πρόσβασης, που μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, εάν αυτό ενδείκνυται, κρυπτογράφηση. Μπορεί επίσης να στατιστικοποιούμε, να ψευδωνυμοποιούμε ή ανωνυμοποιούμε Προσωπικά Δεδομένα, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι δεν επικοινωνούνται προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες σε τρίτα μέρη.

Διάρκεια τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Δεν θα τηρούμε αρχείο των Προσωπικών Δεδομένων σας για περισσότερο καιρό απ’ ό, τι χρειάζεται.

Η Sanofi θα διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να εκπληρώσει τους σκοπούς που διαγράφονται σε αυτή την Πολιτική.

Κατ’ εξαίρεση, η Sanofi μπορεί να απαιτείται να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για μεγαλύτερες περιόδους, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για να προστατεύσει τα δικαιώματα και συμφέροντά της. Σε αυτή την περίπτωση, θα πληροφορηθείτε για τη σκοπούμενη διάρκεια τήρησης στη σχετική Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας

Η Sanofi θα διασφαλίζει ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αφορούν στα Προσωπικά Δεδομένα σας. Μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Προς το σκοπό αυτό, η Sanofi σας ενημερώνει ότι δικαιούστε:

 • Να έχετε πρόσβαση, με απλό αίτημά σας, στα Προσωπικά Δεδομένα σας – στην οποία περίπτωση μπορείτε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων αυτών (εφόσον ζητηθεί), εκτός αν τα δεδομένα αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα σε εσάς, για παράδειγμα μέσα στον προσωπικό σας λογαριασμό.
 • Να ζητήσετε διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων σας, εάν αυτά είναι ανακριβή, ατελή ή ξεπερασμένα.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη).
 • Να αποσύρετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, όπου τα Προσωπικά Δεδομένα σας έχουν συλλεγεί και τυγχάνουν επεξεργασίας βάσει συναίνεσης από πλευράς σας.
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, όπου αυτά έχουν συλλεγεί και τυγχάνουν επεξεργασίας επί τη βάσει των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η Sanofi, στην οποία περίπτωση θα πρέπει να δικαιολογήσετε το αίτημά σας εξηγώντας μας ειδικότερα την περίπτωσή σας.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Να λάβετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για διαβίβαση από τη Sanofi σε τρίτο μέρος ή να ζητήσετε να διαβιβάσει η Sanofi άμεσα τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε τρίτο μέρος της επιλογής σας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό (δικαίωμα στη φορητότητα, το οποίο επιτρέπεται μόνο όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεσή σας)

Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με κάποιον από τους τρόπους που περιγράφονται παρακάτω στον τίτλο «Επικοινωνήστε μαζί μας» και θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας το συντομότερο δυνατό. 

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε:

Στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Sanofi καλωσορίζει κάθε ερώτηση ή σχόλιο που μπορεί να έχετε αναφορικά με αυτή την Πολιτική και την εφαρμογή της. Κάθε τέτοια ερώτηση ή σχόλιο θα πρέπει να υποβάλλονται στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: 

gdpr.greece@sanofi.com 

ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση SANOFI – AVENTIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε., Λεωφ. Συγγρού 348, Κτίριο Α, Καλλιθέα Αττικής, 176 74,  ή τηλεφωνικά στον αριθμό 210-9001600.

MAT-GR-2300455-V1-06.2023